przewiń do treści

Zend Framework od podstaw

Włodzimierz Gajda

Listingi


Listing 1.1. Domyślna zawartość pliku IndexController.php
Listing 1.2. Strona WWW z powitaniem Hello, world!
Listing 2.1. Kod, który należy umieścić w widoku akcji index/index
Listing 2.2. Reguła przekierowująca żądania HTTP dotyczące folderu...
Listing 3.1. Zawartość pliku WierszykController.php po wydaniu...
Listing 3.2. Zawartość pliku pokaz.phtml zf create action pokaz...
Listing 3.3. Widok akcji wierszyk/pokaz — plik...
Listing 3.4. Zawartość pliku application.ini po dodaniu reguł...
Listing 3.5. Błędny kod kontrolera wierszyk
Listing 3.6. Instrukcja, którą należy umieścić w pliku .htaccess w...
Listing 4.1. Szablon layout.phtml dla strony z listingu 3.3
Listing 4.2. Treść wyodrębniona ze strony 4.1
Listing 4.3. Domyślna zawartość pliku layout.phtml
Listing 4.4. Fragment widoku index.phtml
Listing 4.5. Szablon index.html, którego chcemy użyć w projekcie...
Listing 4.6. Szablon layout.phtml, który spowoduje, że strona z...
Listing 5.1. Szablon layout.phtml
Listing 5.2. Widok akcji animal/show
Listing 5.3. Źródło strony WWW generowanej przez aplikację zmija
Listing 5.4. Kod HTML generowany po przeniesieniu plików projektu do...
Listing 6.1. Reguły translacji adresów /a/b/c/towary-lista.html ...
Listing 6.2. Kod HTML statycznej strony do-goscia.html
Listing 6.3. Widok akcji wiersz/dogoscia zapisany w pliku dogoscia.phtml
Listing 6.4. Widok akcji wiersz/naswojeksiegi zapisany w pliku...
Listing 6.5. Widok akcji wiersz/ozywocieludzkim zapisany w pliku...
Listing 6.6. Szablon layout.phtml projektu fraszki
Listing 6.7. Konfiguracja adresów URL w pliku application.ini
Listing 6.8. Adresy URL zawarte w menu głównym generujemy, wywołując...
Listing 6.9. Menu główne generowane na podstawie reguł z listingu 6.9
Listing 7.1. Kod HTML strony jaszczurka.html
Listing 7.2. Widok akcji strony/jaszczurka zapisany w pliku...
Listing 7.3. Konfiguracja translacji adresów URL zapisana w pliku...
Listing 7.4. Szablon layout.phtml projektu gady
Listing 7.5. Domyślny widok error.phtml
Listing 7.6. Zmodyfikowany widok error.phtml
Listing 8.1. Widok akcji strony/zamek
Listing 8.2. Reguły translacji adresów z pliku application.ini
Listing 8.3. Szablon layout.phtml projektu zabytki-lublina
Listing 8.4. Przekazywanie tytułów stron do widoków akcji
Listing 8.5. Widok akcji error/error
Listing 8.6. Fragment pliku ErrorController.php
Listing 8.7. Reguły konfigurujące wirtualny serwer stron WWW
Listing 8.8. Plik C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Listing 8.9. Plik .htaccess blokujący dostęp do wszystkich plików
Listing 8.10. Plik public/.htaccess zawierający reguły odblokowujące...
Listing 8.11. Plik public/.htaccess z regułami odblokowującymi dostęp...
Listing 9.1. Plik index.php
Listing 9.2. Domyślny plik Bootstrap.php
Listing 10.1. Opcje konfiguracyjne zasobu db
Listing 10.2. Opcje konfiguracyjne zasobu frontController
Listing 10.3. Opcje konfiguracyjne zasobu layout
Listing 10.4. Opcje konfiguracyjne zasobu router
Listing 10.5. Reguła stosująca wyrażenia regularne
Listing 10.6. Opcje zasobu view
Listing 10.7. Klasa Bootstrap zawierająca dodatkowe metody...
Listing 10.8. Wywołanie funkcji inicjalizującej zasób b podczas...
Listing 10.9. Uzyskiwanie dostępu do zasobu db wewnątrz akcji
Listing 10.10. Konfiguracja adresu jada-jada-misie.html w pliku...
Listing 10.11. Konfiguracja adresu jada-jada-misie.html metodą...
Listing 10.12. Reguły translacji adresów z pliku application.ini
Listing 10.13. Przekazywanie tytułów stron do widoków akcji
Listing 10.14. Szablon layout.phtml projektu piosenki
Listing 10.15. Metoda wyłączająca obsługę domyślnych reguł...
Listing 10.16. Opcje konfiguracyjne z pliku application.ini
Listing 10.17. Metoda odpowiedzialna za przetworzenie opcji page z...
Listing 10.18. Szablon layout.phtml projektu 10.2
Listing 11.1. Klasa My_Lorem z pliku My/Lorem.php
Listing 11.2. Klasa My_Application_Resource_Lorem z pliku...
Listing 11.3. Interfejs, który implementują klasy wtyczek
Listing 11.4. Reguły konfiguracyjne włączające inicjalizację...
Listing 11.5. Zarys klasy My_Page
Listing 11.6. Klasa My_Application_Resource_Page
Listing 11.7. Włączenie przetwarzania własnych wtyczek
Listing 11.8. Opcje konfigurujące wtyczki view oraz page
Listing 11.9. Plik layout.phtml z przykładu 11.
Listing 13.1. Plik rzeki.xml
Listing 13.2. Skrypt SQL wygenerowany operacją Forward Engineer
Listing 13.3. Zapytania tworzące konto dostępu do bazy danych rzeki
Listing 13.4. Plik wsadowy tworzenie-pustej-bazy-danych.bat
Listing 13.5. Reguły konfigurujące dostęp do bazy danych
Listing 13.6. Plik models/DbTable/Rzeka.php wygenerowany poleceniem...
Listing 13.7. Skrypt batch/wstaw.php
Listing 13.8. Skrypt wsadowy wstaw.bat
Listing 13.9. Metoda indexAction() akcji index/index
Listing 13.10. Widok akcji index/index
Listing 13.11. Szablon layout.phtml projektu piosenki
Listing 14.1. Ręczne nawiązywanie połączenia z bazą danych przy...
Listing 14.2. Przechwycenie wyjątku występującego podczas...
Listing 14.3. Dostęp do obiektu Zend_db_Adapter w skrypcie index.php
Listing 14.4. Dostęp do zasobu db wewnątrz akcji
Listing 14.5. Przykładowe wywołanie metody fetchRow() z parametrem...
Listing 14.6. Użycie tablicy indeksowanej i znaków zapytania
Listing 14.7. Użycie tablicy asocjacyjnej w roli parametru $bind
Listing 14.8. Pobieranie wszystkich rekordów z tabeli rzeka
Listing 14.9. Umieszczanie w zapytaniu SQL jednej zmiennej
Listing 14.10. Zwracanie wyników w postaci obiektów
Listing 14.11. Przykładowe wywołanie metody fetchCol()
Listing 14.12. Przykładowe wywołanie metody fetchOne()
Listing 14.13. Przykładowe wywołanie metody fetchPairs()
Listing 14.14. Przykładowe wywołanie metody insert()
Listing 14.15. Obsługa wyjątku generowanego przez metodę insert()
Listing 14.16. Przykładowe wywołanie metody lastInsertId()
Listing 14.17. Przykładowe wywołanie metody delete()
Listing 14.18. Uwaga, metoda delete() nie wywołuje automatycznie metody...
Listing 14.19. Przykładowe wywołanie metody update()
Listing 14.20. Uwaga, metoda update() nie wywołuje automatycznie metody...
Listing 14.21. Przykładowe wywołanie metody query()
Listing 14.22. Przykładowe wywołanie metody quote()
Listing 14.23. Przykładowe wywołanie metody quoteInto()
Listing 14.24. Transakcja
Listing 14.25. Umieszczanie w tablicy danych wyrażeń SQL
Listing 14.26. Reguły konfigurujące dostęp do bazy danych
Listing 14.27. Zarys skryptu wstaw.php
Listing 14.28. Metoda indexAction() akcji index/index
Listing 14.29. Widok akcji index/index
Listing 14.30. Szablon layout.phtml przykładu 14 .1.
Listing 14.31. Zarys skryptu wstaw.php
Listing 14.32. Metoda indexAction() akcji index/index
Listing 15.1. Tworzenie obiektu $select przy użyciu konstruktora klasy...
Listing 15.2. Tworzenie obiektu $select przy użyciu metody select()...
Listing 15.3. Tworzenie obiektu $select przy użyciu metody select()...
Listing 15.4. Kod z listingu 14.5 zapisany przy użyciu klasy...
Listing 15.5. Kod z listingu 14.6 zapisany przy użyciu klasy...
Listing 15.6. Przykład wywołania metody insert()
Listing 15.7. Obsługa wyjątku generowanego przez metodę insert()
Listing 15.8. Wywołanie metody delete(), której parametrem jest...
Listing 15.9. Wywołanie metody delete(): parametrem jest tablica...
Listing 15.10. Przykład wywołania metody update()
Listing 15.11. Przetwarzanie wszystkich rekordów z tabeli rzeka
Listing 15.12. Przetwarzanie wszystkich rekordów z tabeli rzeka
Listing 15.13. Przetwarzanie rekordów spełniających zadane kryteria
Listing 15.14. Przykład użycia metody fetchRow() w połączeniu z...
Listing 15.15. Przykład użycia metody fetchRow() w połączeniu z...
Listing 15.16. Tworzenie nowego rekordu metodą createRow()
Listing 15.17. Skrypt wstaw.php z przykładu 14.2 zapisany przy użyciu...
Listing 15.18. Plik mojeksiazki.xml
Listing 15.19. Reguły konfigurujące dostęp do bazy danych
Listing 15.20. Zarys skryptu wstaw.php
Listing 15.21. Metoda indexAction() akcji index/index
Listing 15.22. Widok akcji index/index
Listing 15.23. Instrukcje konfigurujące wtyczkę page
Listing 15.24. Szablon layout.phtml projektu mojeksiazki
Listing 16.1. Klasa dostępu do tabeli szczyt
Listing 16.2. Metoda fetchAll(), którą należy dodać w klasie z...
Listing 16.3. Przykładowa klasa Ksiazka zawierająca metodę...
Listing 16.4. Klasa Application_Model_DbTable_Szczyt_Row
Listing 16.5. Modyfikacja właściwości $_rowClass w klasie dostępu do...
Listing 16.6. Reguły konfigurujące dostęp do bazy danych
Listing 16.7. Zarys skryptu wstaw.php
Listing 16.8. Metoda indexAction() akcji index/index
Listing 16.9. Widok akcji index/index
Listing 17.1. Klasa Application_Model_DbTable_Kontynent
Listing 17.2. Klasa Application_Model_DbTable_Panstwo
Listing 17.3. W klasie źródłowej dodajemy właściwość...
Listing 17.4. W klasie docelowej dodajemy właściwość $_referenceMap
Listing 17.5. Wstawianie powiązanych rekordów Europa i Polska
Listing 17.6. Wydruk państw europejskich — metoda...
Listing 17.7. Wydruk państw europejskich — metoda find<class> ()
Listing 17.8. Wydruk państw europejskich — metoda find<class>By<rule>...
Listing 17.9. Wyznaczanie państw z danego kontynentu przy użyciu metody...
Listing 17.10. Wydruk szczegółowych informacji państwa, dla którego...
Listing 17.11. Wydruk szczegółowych informacji państwa — użycie...
Listing 17.12. Wydruk szczegółowych informacji państwa — użycie...
Listing 17.13. Implementacja metody getPanstwa() w klasie reprezentującej...
Listing 17.14. Implementacja metody getKontynent () w klasie...
Listing 17.15. Zarys skryptu wstaw.php
Listing 17.16. Kontroler IndexController.php
Listing 17.17. Widok akcji index/kontynenty
Listing 17.18. Widok akcji index/panstwa
Listing 17.19. Szablon layout.phtml z przykładu pt. Kontynenty i państwa
Listing 18.1. Klasa Application_Model_DbTable_Aktor
Listing 18.2. Klasa Application_Model_DbTable_Film
Listing 18.3. Klasa Application_Model_DbTable_FilmHasAktor
Listing 18.4. W klasie dostępu do tabeli film dodajemy właściwość...
Listing 18.5. W klasie dostępu do tabeli aktor dodajemy właściwość...
Listing 18.6. W klasie dostępu do tabeli film_has_aktor dodajemy...
Listing 18.7. Wstawianie powiązanych rekordów Miś i Stanisław Tym
Listing 18.8. Implementacja metody getAktorzy() w klasie reprezentującej...
Listing 18.9. Implementacja metody getFilmy() w klasie reprezentującej...
Listing 18.10. Metoda __toString() klasy...
Listing 18.11. Metoda insertIfNotExists() klasy...
Listing 18.12. Zarys skryptu wstaw.php
Listing 18.13. Widok akcji film/index
Listing 18.14. Widok akcji aktor/index
Listing 18.15. Szablon layout.phtml z przykładu pt. Filmy i aktorzy
Listing 20.1. Wyszukiwanie rekordu z tabeli piosenka przy użyciu obiektu...
Listing 20.2. Wyszukiwanie rekordu z tabeli piosenka przy użyciu klasy...
Listing 20.3. Plik piosenki-wojskowe.xml
Listing 20.4. Zarys skryptu wstaw.php
Listing 20.5. Metoda indexAction() akcji index/index
Listing 20.6. Widok akcji index/index
Listing 20.7. Metoda showAction() akcji indexshow
Listing 20.8. Widok akcji index/show
Listing 20.9. Dołączanie wtyczki page
Listing 20.10. Szablon layout.phtml projektu piosenki-wojskowe
Listing 20.11. Reguła konfigurująca adresy URL dla akcji show
Listing 20.12. Generowanie adresów ustalonych regułami z listingu 20.11
Listing 20.13. Definicja reguły adresu piosenka_show w klasie Bootstrap
Listing 21.1. Zarys klasy My_Pl
Listing 21.2. Klasa My_Slugs
Listing 21.3. Funkcje odpowiedzialne za odczytywanie oraz usuwanie...
Listing 21.4. Treść pliku My/Parser.php
Listing 21.5. Zarys skryptu wstaw.php
Listing 21.6. Reguły translacji przyjaznych adresów akcji show
Listing 21.7. Metoda indexAction() akcji index/index
Listing 21.8. Widok akcji index/index
Listing 21.9. Metoda showAction() akcji indexshow
Listing 21.10. Widok akcji index/show
Listing 21.11. Dołączanie wtyczki page
Listing 21.12. Szablon layout.phtml projektu piosenki
Listing 21.13. Klasa Application_Model_DbTable_Artykul_Row
Listing 21.14. Modyfikacja tablicy $artykul_dane z pliku My/Parser.php
Listing 22.1. Zmodyfikowana klasa reprezentująca pojedynczy rekord z...
Listing 22.2. Zmodyfikowana klasa Application_Model_DbTable_Kontynent
Listing 22.3. Reguły translacji adresów
Listing 22.4. Widok częściowy panstwa_index.phtml
Listing 22.5. Widok akcji panstwo/index
Listing 22.6. Metoda showAction() akcji kontynent/show
Listing 22.7. Widok akcji kontynent/show
Listing 22.8. Menu główne
Listing 22.9. Reguły translacji adresów
Listing 22.10. Widok częściowy film_index.phtml
Listing 22.11. Widok częściowy aktor_index.phtml
Listing 22.12. Widok akcji film/index
Listing 22.13. Widok akcji aktor/index
Listing 22.14. Metoda showAction() kontrolera FilmController.php
Listing 22.15. Metoda showAction() kontrolera AktorController.php
Listing 22.16. Widok akcji film/show
Listing 22.17. Widok akcji aktor/show
Listing 22.18. Menu główne
Listing 23.1. Zarys klasy Zend_View_Helper_Lorem
Listing 23.2. Zarys skryptu wstaw.php
Listing 23.3. Widok akcji index/index
Listing 23.4. Metoda showAction() akcji index/show
Listing 23.5. Widok akcji index/show
Listing 23.6. Widok częściowy menu.phtml
Listing 23.7. Funkcja pomocnicza menu()
Listing 23.8. Zarys pliku layout.phtml
Listing 24.1. Klasa My_Mime
Listing 24.2. Zarys skryptu wstaw.php
Listing 24.3. Metoda akcji index/index
Listing 24.4. Widok akcji index/index
Listing 24.5. Metoda showAction() akcji index/show
Listing 24.6. Konfiguracja przyjaznych adresów URL
Listing 24.7. Klasa DaneProvider
Listing 24.8. Plik DaneProvider.php po uzupełnieniu metody wstaw()
Listing 25.1. Plik providers/DaneProvider.php
Listing 25.2. Metoda indexAction() kontrolera Turniej
Listing 25.3. Metoda showAction() kontrolera Turniej
Listing 25.4. Widok częściowy turniej_index.phtml
Listing 25.5. Widok akcji turniej/index
Listing 25.6. Widok akcji turniej/show
Listing 25.7. Widok akcji zawodnik/show
Listing 25.8. Widok akcji panstwo/show
Listing 25.9. Konfiguracja przyjaznych adresów URL akcji kontrolera...
Listing 25.10. Konfiguracja adresu strony głównej
Listing 25.11. Szczegółowe informacje o dostępie do bazy danych
Listing 25.12. Plik public/.htaccess
Listing 25.13. Plik public/index.php
Listing 25.14. Reguły dostępu do bazy danych z serwera hostingowego
Listing 27.1. Zarys klasy Zend_Form
Listing 27.2. Plik application/forms/Osoba.php wygenerowany poleceniem zf...
Listing 27.3. Pierwsza metoda tworzenia nowej kontrolki przy użyciu...
Listing 27.4. Druga metoda tworzenia nowej kontrolki przy użyciu...
Listing 27.5. Formularz Osoba
Listing 27.6. Tworzenie formularza w akcji index
Listing 27.7. Konwersja obiektu Application_Form_Osoba na kod HTML
Listing 27.8. Przykład użycia klasy Zend_Form_Element_Button
Listing 27.9. Przykład użycia klasy Zend_Form_Element_Captcha
Listing 27.10. Przykład użycia klasy Zend_Form_Element_Checkbox
Listing 27.11. Przykład użycia klasy Zend_Form_Element_
Listing 27.12. Przykład użycia klasy Zend_Form_Element_Hash
Listing 27.13. Przykład użycia klasy Zend_Form_Element_Hidden
Listing 27.14. Przykład użycia klasy Zend_Form_Element_Image
Listing 27.15. Przykład użycia klasy Zend_Form_Element_MultiCheckbox
Listing 27.16. Przykład użycia klasy Zend_Form_Element_Multiselect
Listing 27.17. Przykład użycia klasy Zend_Form_Element_Password
Listing 27.18. Przykład użycia klasy Zend_Form_Element_Radio
Listing 27.19. Przykład użycia klasy Zend_Form_Element_Reset
Listing 27.20. Przykład użycia klasy Zend_Form_Element_Select
Listing 27.21. Przykład użycia klasy Zend_Form_Element_Text
Listing 27.22. Przykład użycia klasy Zend_Form_Element_Textarea
Listing 27.23. Przykład użycia klasy Zend_Form_Element_Submit
Listing 28.1. Formularz Application_Form_Imie
Listing 28.2. Tworzenie akcji interfejsu CRUD w kontrolerze index
Listing 28.3. Metoda akcji index
Listing 28.4. Widok akcji index
Listing 28.5. Metoda createformAction()
Listing 28.6. Widok akcji createform
Listing 28.7. Metoda akcji create
Listing 28.8. Metoda akcji delete
Listing 28.9. Metoda akcji edit
Listing 28.10. Widok akcji edit
Listing 28.11. Metoda akcji update
Listing 28.12. Metoda akcji show
Listing 28.13. Zarys widoku akcji show
Listing 28.14. Kontroler sparametryzowany właściwościami...
Listing 28.15. Kontroler My_Crud_Controller
Listing 28.16. Kod kontrolera index bazującego na klasie...
Listing 29.1. Kod źródłowy formularza z przykładu 27.1
Listing 29.2. Zarys metody render() klas Zend_Form oraz Zend_Form_Element
Listing 29.3. Domyślne dekoratory klasy Zend_Form
Listing 29.4. Domyślne obiekty dekorujące klasy Zend_Form_Element
Listing 29.5. Modyfikacja dekoratorów
Listing 29.6. Modyfikacja kodu HTML kontrolki imie
Listing 29.7. Definiowanie dwóch dekoratorów tego samego typu
Listing 29.8. Definiowanie identycznych dekoratorów dla wielu kontrolek...
Listing 29.9. Modyfikacja atrybutu id znacznika <form>
Listing 29.10. Modyfikacja dekoratorów formularza
Listing 29.11. Dostęp do fragmentów kodu HTML poszczególnych kontrolek...
Listing 29.12. Szablon formularza
Listing 29.13. Szablon formularza
Listing 30.1. Interfejs Zend_Filter_Interface
Listing 30.2. Konwersja zmiennej filtrem StringToUpper
Listing 30.3. Sprawdzanie napisu walidatorem Alnum()
Listing 30.4. Kontrolka do edycji tytułu książki
Listing 30.5. Sprawdzanie, czy pole rokwydania jest poprawną liczbą...
Listing 30.6. Walidacja zakresu liczb całkowitych
Listing 30.7. Klasa My_Walidate_Date
Listing 30.8. Przykład użycia walidatora My_Validate_Date
Listing 30.9. Walidator sprawdzający, czy podany napis jest poprawną...
Listing 30.10. Kontrolka wydanie i walidator My_Validate_Roman
Listing 30.11. Kontrolka typu checkbox i walidator InArray
Listing 30.12. Badanie poprawności numeru ISBN
Listing 30.13. Przykład użycia walidatora Float
Listing 30.14. Przykład użycia walidatora Regex
Listing 30.15. Przykład użycia walidatora Zend_Captcha_Image
Listing 30.16. Zmodyfikowany kontroler IndexController.php
Listing 30.17. Modyfikacje w widoku akcji index
Listing 30.18. Style CSS formatujące wygląd formularza
Listing 30.19. Dekoracja formularza
Listing 31.1. Klasa My_Thumbnail z pliku Thumbnail.php
Listing 31.2. Formularz do dodawania zdjęć do kolekcji
Listing 31.3. Kod akcji przetwarzającej formularz
Listing 31.4. Kod akcji odpowiedzialnej za usuwanie rekordu
Listing 31.5. Widok akcji index
Listing 31.6. Kod HTML generowany dla pliku motoryzacja-03.jpg
Listing 31.7. Formularz Plik z przykładu 31.2
Listing 31.8. Kod akcji create
Listing 32.1. Zarys klasy KontynentController
Listing 32.2. Metoda fetchPairs() klasy...
Listing 32.3. Formularz do edycji rekordów z tabeli panstwo
Listing 32.4. Metoda fetchPairs() klasy Application_Model_DbTable_Panstwo
Listing 32.5. Metoda obcePanstwaFetchPairs()
Listing 32.6. Formularz do edycji rekordów z tabeli kontynent
Listing 32.7. Metoda dodajPanstwa()
Listing 32.8. Kontroler KontynentController
Listing 32.9. Zmodyfikowany formularz do edycji państw
Listing 32.10. Dodatkowe metody potrzebne do przetwarzania formularza...
Listing 32.11. Zmodyfikowana metoda dodajKontrolkePanstwa()
Listing 32.12. Metoda...
Listing 32.13. Metoda akcji panstwo/nieprzypisane
Listing 32.14. Widok akcji panstwo/nieprzypisane
Listing 32.15. Metoda Application_Model_DbTable_Panstwo::deleteRelation()
Listing 32.16. Metoda akcji deleterelation
Listing 34.1. Kod polecenia zf create user
Listing 34.2. Formularz do logowania
Listing 34.3. Kontroler AuthController
Listing 34.4. Metoda preDispatch() zezwalająca na dostęp do akcji tylko...
Listing 35.1. Wartości funkcji md5() dla tekstów krowa oraz krowa123
Listing 35.2. Wartości funkcji sha1() dla tekstów krowa oraz krowa123
Listing 35.3. Przykładowe funkcje generujące wartość salt
Listing 35.4. Zmodyfikowany kod zadania zf create user
Listing 35.5. Modyfikacja konstrukcji obiektu $adapter w metodzie...
Listing 35.6. Modyfikacja pliku UserProvider.php
Listing 35.7. Modyfikacja pliku AuthController.php
Listing 36.1. Kod wysyłający list e-mail za pośrednictwem serwera...
Listing 36.2. Kod wysyłający list e-mail za pośrednictwem serwera...
Listing 36.3. Klasa My_Mail
Listing 36.4. Klasa My_Mail_Gmail
Listing 36.5. Klasa My_Mail_Netart
Listing 36.6. Zmodyfikowana metoda akcji index/index
Listing 37.1. Formularz rejestracyjny
Listing 37.2. Walidator sprawdzający, czy oba podane hasła są...
Listing 37.3. Akcja auth/registerform
Listing 37.4. Akcja auth/register
Listing 37.5. Widok akcji auth/registerform oraz auth/register
Listing 37.6. Metoda My_Salt::randomPassword()
Listing 37.7. Formularz do resetowania zapomnianego hasła
Listing 37.8. Walidator My_Validate_User
Listing 37.9. Kod akcji forgotpasswordform
Listing 37.10. Kod akcji forgotpassword
Listing 37.11. Widok akcji auth/forgotpasswordform oraz...
Listing 37.12. Formularz do zmiany hasła
Listing 37.13. Metoda akcji auth/changepasswordform
Listing 37.14. Metoda akcji auth/changepassword
Listing 37.15. Widok changepasswordform.phtml
Listing 37.16. Tworzenie formularzy i akcji odpowiedzialnych za...
Listing 38.1. Metoda sprawdzająca, czy użytkownik ma uprawnienia do...
Listing 38.2. Klasa My_Crud_Auth_Controller
Listing 38.3. Metoda akcji auth/unauthorized
Listing 38.4. Widok akcji auth/unauthorized
Listing 38.5. Tworzenie poleceń do zarządzania uprawnieniami
Listing 38.6. Zarys klasy AuthProvider
Listing 38.7. Kontroler dostępu do tabeli user
Listing 39.1. Plik Bootstrap.php projektu wykorzystującego moduły
Listing A.1. Definicja struktury bazy danych rzeki w języku YAML
Listing A.2. Plik fixtures.yml
Listing A.3. Przekazanie do widoku wszystkich rekordów z tabeli rzeka
Listing A.4. Widok akcji index/index

Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0